top of page

Kjøpsvilkår

Alt du trenger å vite som kunde av Hankøbåt

LEIEVILKÅR HANKØBÅT  

HANKØBÅT (SELGER)
(org nr 927 425 572), driver en nettbasert utleietjeneste der bedrifter og forbrukere kan leie båter med tilbehør ved å bestille og betale utstyret på nett. Vilkårene gjelder for utleie og salg av varer og tjenester fra www.hankøbåt.no til bedrifter og forbrukere. Vilkårene vil sammen med din ordre utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. 

Kontakt informasjon til Hankøbåt er; info@hankøbåt.no.

 

LEIEPERIODE, OVERLEVERING OG RETUR
Avtalens varighet (“Leieperioden”) skal være fra Utleietidspunkt til Returtidspunkt som angitt ovenfor. Båteier skal på Utleietidspunktet overlevere Båten til Leietaker på overleveringssted som angitt ovenfor og Leietaker skal på Returtidspunktet returnere Båten til Båteier på samme sted med mindre annet skriftlig er avtalt. Begge parter har en gjensidig plikt til å varsle og vente i 30 minutter ved forsinkelse. Dersom det på grunn av værforhold ikke er eller vil være forsvarlig å overlevere/returnere Båten slik som avtalt, skal den part som skal overlevere/returnere så snart som mulig og senest en time før avtalt tidspunkt kontakte den annen part for å avtale nytt Utleie eller Returtidspunkt. Nytt Utleie eller Returtidspunkt skal avtales så snart værforholdene gjør det forsvarlig.  Dersom Leietaker ikke møter opp til avtalt Utleietidspunkt begynner Leieperioden å løpe. Dersom Leietakeren uteblir i mer enn en dag, når leietiden er over en uke og det skjer uten at han/hun gir noen melding til utleieren, faller leieforholdet bort. I slike tilfeller skal leietakeren likevel betale full leie for første hele uke. For senere leieuker skal leieprisen reduseres tilsvarende oppnådd erstatningsutleie. Dersom leietaker ikke møter opp til avtalt Returtidspunkt påløper gebyr for manglende retur i henhold til enhver tids gjeldende dagsleier pr produkt. Ved manglende oppmøte på avtalt Returtidspunkt fortsetter leieperioden å løpe på avtalens øvrige vilkår inntil båten returneres til utleier. Leietaker er i slike tilfeller ansvarlig for å returnere Båten på sted angitt av Båteier. Leietaker er ansvarlig for alle utgifter, kostnader og tap Båteier påføres dersom Båten ikke returneres til avtalt Returtidspunkt. 

BETALING, DEPOSITUM OG PRISER
Betaling skjer via Visa eller Mastercard kort på nettet via vår betalingsformdiler DIBS som oppfyller de strengeste sikkerhetskrav. Leietageren betaler ved bestilling og da annses leieavtalen som inngått. Leietaker plikter å benytte våre nettsider for betaling av tjenesten om ikke annen godkjent betalingsløsning avtales.  Ved utsatt Utleietidspunkt på grunn av værforhold som nevnt i pkt. 1, skal Leieperioden etter avtale forlenges tilsvarende utsettelsen. Dersom det ikke er mulig å forlenge Leieperioden (for eksempel fordi båten er leid ut eller fordi Leietaker ikke har anledning til å bruke den) skal leieprisen avkortes. Ved utsatt overlevering på grunn av forhold som skyldes Båteier eller forhold som Båteier har risiko for, kan Leietaker be om at Leieperioden forlenges tilsvarende utsettelsen eller at Leieprisen avkortes tilsvarende utsettelsen. Dersom det ikke er mulig å forlenge Leieperioden (for eksempel fordi båten er leid ut eller fordi leietaker ikke har anledning til å bruke den) skal Leieprisen reduseres tilsvarende utsettelsen. Hankøbåt følger vanlig utleiepraksis og reserver også et depositumsbeløp som oppgitt på ordrekvitteringen ved bestilling.  Reservasjon sikrer hvis kunden returnerer utstyret for sent, skader utstyret eller ikke leverer i det hele tatt. Depositumets størrelse varierer med valgt utstyr som leies og fremgår av din ordrebekreftelse. Hankøbåt har rett til å benytte depositumet til å dekke leie samt øvrige kostnader som er nevnt ovenfor og/eller evnt. regresskrav, jfr. punkt 5 nedenfor. Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med leie eller kjøp. Unntatt i totalkostnad er utgifter til drivstoff som for leietaker er løpende etter forbruk. Dersom det har forekommet feil med prisene av vesentlig størrelse fra Hankøbåt sin side på nettstedet kan Hankøbåt ensidig endre, slette eller avvise ordre selv etter kunden har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres og informeres kunden i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. 

SÆRLIG AVTALE OM TRANSPORT 

Dersom partene har avtalt overlevering og/eller retur til  ønsket adresse og klokkeslett  forhåndsbetalt på vårt nettsted skal dette avtales skriftlig med info@hankøbåt.no før avreise for transportør.

BÅTENS TILSTAND VED OVERLEVERING OG UTLEIERS PLIKTER 
Båten skal ved overlevering være i kontraktsmessig stand, rengjort og ha full drivstofftank. Er det forhold  under overlevering med båten/ utstyret som leietaker mener han kan bli belastet for etter endt leie skal dette tas med utleier samme dag som leien starter. Det skal dokumenteres med bilder som enten sendes pr sms eller epost samme dag. Dersom Båten ikke er klar til overlevering til avtalt tid på grunn av forhold på Båteiers side, skal leien avkortes med en dags leie for hver på begynte dag. Er forsinkelsen mer enn en dag ved inntil en ukes leie, eller mer enn to dager ved mer enn en ukes leie, kan Leietaker velge om han vil fastholde eller gå fra avtalen. Hvis Båten ikke er i kontraktsmessig stand kan Leietaker kreve avslag i leieprisen. Er mangelen av alvorlig karakter kan Leietakeren velge å gå fra avtalen. Dersom Båten ikke kan benyttes i en del av Leieperioden, og dette skyldes forhold som Båteier er ansvarlig for, skal leien avkortes forholdsvis. Er avbruddet langvarig, kan Leietaker gå fra avtalen dersom formålet med leieforholdet blir vesentlig endret.

MANGEL VED VAREN - KJØPERS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Ved reklamasjon best kunden og kontakte Hankøbåt på mail info@hankøbåt.no.

BÅTENS TILSTAND VED RETUR, SKADER OG LEIETAKERS PLIKTER
Båten skal ved retur være i samme stand som ved overlevering, rengjort og ha full drivstofftank, med mindre annet er avtalt. Dersom båten ved retur ikke er tilfredsstillende rengjort eller fulltanket belastes leietaker for vaskav leid utstyr (kr 800 pr time inkl mva), og/eller et gebyr for drivstoffylling (kr 400 inkl mva) samt pumpepris for manglende drivstoff. Leietaker er ansvarlig for tyveri og enhver skade eller mangler på Båten, herunder Båtens motor og utstyr, annen skade eller erstatningsansvar som er pådratt, påført eller oppstår som følge av Leietakers bruk av Båten. Leietaker er økonomisk ansvarlig for utgifter som påfaller Båteier i forbindelse med rengjøring, reparasjoner og transport grunnet innvendige og utvendige skader og/eller skadeverk påført Båten i leieperioden. Båten er forsikret, ved tyveri eller skade/ansvar som helt eller delvis dekkes av forsikring benyttes det reserverte depositum leietaker aksepterte ved avtaleinngåelse. Dersom det oppstår problemer av noen art med Båten i løpet av leieperioden plikter Leietaker umiddelbart å underrette Hankøbåt om det inntrufne. Ved ikke uvesentlige skader er Leietaker forpliktet til å følge Hankøbåt sine instruksjoner. 

 

KRAV TIL LEIETAKER OG FØRER(E) AV BÅTEN
Det er Leietakers ansvar å forsikre seg om at de er kjent i området de skal ferdes i og at alle passasjerer har forskriftsmessige flyteplagg i riktig størrelse. Det er Leietakers ansvar å forsikre seg om at han eller hun innehar tilstrekkelig kompetanse for å betjene alle aspekter ved å føre en båt. Leietaker bekrefter at alle førere av Båten i Leieperioden innehar tilstrekkelig kunnskap og eventuelle sertifikater/bevis som kreves for å føre Båten. Leietaker er ansvarlig for at alle førere av Båten på forhånd er gjort kjent med vilkårene i denne avtalen. Dersom Leietaker har oppgitt gale opplysninger om egne eller andre føreres kvalifikasjoner og ferdigheter, eller at det av andre anses klart uforsvarlig å utlevere fartøyet, har Båteier rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Ved fortøyning av båten er leietaker eller fører av Båten forpliktet til å sørge for at Båten er forsvarlig festet på en brygge/fortøyningsplass hvor dette er avklart med anleggets/plassens eier. Likeledes plikter leietaker eller fører av Båten å sørge for at Båten er forsvarlig lukket og låst. 

 

LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT
Leietaker skal i leieperioden sørge for at Båten blir vedlikeholdt. Minimalt med vedlikehold kreves. Det er ikke behov for annet vedlikehold enn regelmessig vask av båt samt visuell kontroll av motor og båt for å sjekke om noe er skadet eller løst.

 

LEIETAKERS RETTIGHETER OG PLIKTER 
Leietageren må være fylt 18 år og plikter å oppgi korrekte kundedetaljer ved opprettelse av brukerkonto for å kunne bestille og leie på Hankøbåt. Hankøbåt sender meldinger på angitt epost, adresse og telefon og slike meldinger anses mottatt og gyldige ved avsendelse hos oss. Brukerkontoen er personlig og har du mistanke om at andre har tilgang til din konto plikter du å varsle Hankøbåt  umiddelbart. Hankøbåt har rett til fritt avvise, avslutte eller suspendere brukerkonto uten forvarsel eller ansvar, inkludert hvis vilkårene anses brutt. Videre må disse leievilkårene aksepteres før bestilling på nettsiden. Leietageren eller kortinnehaver gir Hankøbåt  fullmakt til å lagre kredittkortanvisninger for blant annet leieobjekt som ikke returneres, er skittent utover det normale eller ved skade på leieobjektet. Den derved gitte fullmakt gjelder også bemyndigelse til å belaste betalingskortet for ytterligere leie/krav på erstatning dersom leieobjektet tilbakeleveres etter utløpet av den avtalte leietid eller tilbakeleveres med feil eller mangler.

BEGRENSNING PÅ BRUK AV BÅTEN OG SÆRLIGE BESTEMMELSER 
Båten kan kun benyttes i Norge. Båten må ikke benyttes til å trekke paragliders og lignende utstyr. Båten kan heller ikke benyttes til slepeoppdrag, berging av andre båter, (unntatt ved nødsituasjoner), transportoppdrag der leietaker tar betalt for oppdraget, utleie eller næringsøyemed for øvrig. Dette punkt er likevel ikke til hinder for at Båten benyttes til sleping av mindre vannleker som oppblåsbare pølser, ringer, vannski etc. 

 

ANGRERETT PÅ KJØP 
Angrerettloven gir deg rett til å angre dine kjøp. Angreretten gjelder for varer som er kjøpt og ikke for leieobjekter. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (Se angrerettloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27 ). For å benytte angreretten må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du prøver, bruker eller undersøker varen (åpner emballasje etc) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen og innen rimelig tid, sammen med angrerettskjema. Det enkleste er å returnere varen i samme boksen som når du returnerer leieobjektet. Da er det ingen kostnader for deg. Fyll ut angrerettskjemaet og legg det i boksen. Velger du å sende det tilbake med post eller andre metoder er det ditt ansvar til varen er fremkommet oss. Du må selv besørge egen, egnet emballasje og kontakte oss før sending.

AVBESTILLING
Leietaker kan kansellere leieforholdet mot betaling av en erstatning til Båteier etter følgende modell: Ved avbestilling mellom 5 dager og 14 dager før Leieperioden starter betales 50% av Leieprisen Ved avbestilling mindre enn 5 dager før Leieperioden starter, betales 100 % av Leieprisen. Dersom Båteier får leid ut Båten i leieperioden, skal erstatningen avkortes slik at det som utleieren får inn skal trekkes fra den avtalte leie. Likevel skal leietakeren alltid betale 30% av leiebeløpet.

OPPSIGELSE AV «FASTE BETALINGER» 

Leieforholdet kan ikke sies opp i bindingstiden på 6 måneder (01 mai til 31 oktober).

Leieforholdet avsluttes automatisk uten varsel etter oppgitt bindingstid er over.

Dersom det er spørsmål om bindingstid underveis i perioden 01 mai til 31 oktober, ber vi om at dette rettes til oss via mail info@hankøbåt.no eller på telefon 932 99 454. 

PARTENES ANSVAR
Leietaker er kjent med at leiekontrakten er inngått av Båteier eller dennes representant. Båteier, har ikke ansvar for Leietakers eller andre passasjerers medisinske tilstand, eller konsekvenser av denne. Leietaker innehar det fullstendige ansvaret for seg selv og sine passasjerer.   

         

ENDRINGER, KRAV TIL SKRIFTLIGHET
Tillegg til og endringer av leievilkårene i denne avtalen er bindende bare dersom de foreligger i skriftlig overenskomst, og er publisert på vårt nettsted: hankøbåt.no.  

IMMATERIELLE RETTIGHETER
Innholdet og tjenesten er beskyttet av lov om åndsverksloven. Bildemateriell lagret på siden er innhentet med tillatelse fra rettighetshavere. Videoer på youtube er linker til tredjeparts tjeneste utenfor  Hankøbåt sin kontroll. 

 

PERSONVERN 
Hankøbåt behandler dine personlige opplysninger i et sikkert dataregister for å kunne oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter iht. leieavtalen. De personopplysninger som behandles er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ordrehistorikk. Denne historikken vil forbli lagret for regnskapsføring og andre forpliktelser.  All lagret informasjon er tilgjengelig på "Min konto". Leietaker har rett til å få sine personopplysninger fjernet fra Utleiers systemer, noe som gjøres ved personlig henvendelse til Hankøbåt. Ditt betalingskort vil blir lagret så lenge du har en aktiv ordre. Lagring av betalingskortet skjer hos vår betalingsformidler DIBS. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte. Lagring av betalingskort gjør det enda enklere når du handler. Du kan slette betalingskort på din side. Hankøbåt lagrer ingen kredittkortdetaljer selv. Hankøbåt benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettbutikker. Cookie lagrer data i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og besøk til besøk. Vi kan da gjenkjenne hvem du er slik at du blant annet kan få riktige priser og enklere innlogging. Vi samler også inn bruksinformasjonen for å bedre kvaliteten på tjenesten. Du finner mer detaljert informasjon om våre praksiser knyttet til personvern ved å gå inn på hjelpesidens undermeny. Der finner du personvern som en egen orientering.

ENDRINGER                                                                                                                                   

Hankøbåt forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på hankøbåt.no. Dersom Lei Enkelt vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på hankøbåt.no 30 dager før de trer i kraft. Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på hankøbåt.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke ønsker å godta de vilkårene, kan du ikke bruke Hankøbåt.

 

TVISTER
Eventuell tvist mellom partene skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom forhandlinger ikke fører frem har partene vedtatt Sandnes tingrett som rett i verneting i enhver sak. 

 
Sist oppdatert 24.04.2022 

forsidebilde2-scaled.jpeg

Hankøbåt

Få tilgang til din solskinnsbåt med medlamskap i Hankøbåt

Allerede  medlem, eller ønsker å leie båt? 

bottom of page